ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนิ แป้นเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิช ประทุมนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย สุขพิศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายกรีฑา ฤทธาภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายจิต คงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ ใจแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติพันธ์ มณีณัฐนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย จ้อยทองมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายประเจิด อยู่สงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล สุขสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน