ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์วัดบอนใหญ่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระครูอุดมธรรมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบอนใหญ่ ได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษาเพื่อจัดสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล มีเนื้อที่ตามโฉนดทั้งสิ้น 34 ไร่ 2 งาน

        ต่อมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2519 และทางโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2519 ต่อมากรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2540 โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเมื่อแรกตั้งทางโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนจึงต้องอาศัยอาคารเรียนวัดบอนใหญ่ ต่อมาโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารต่างๆ ตามลำดับ คือ อาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 2 หลัง อาคารเรียนแบบ 108ล. จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 6 หลัง ห้องสุขา จำนวน 2 หลัง อาคารเรียนแบบ 216ป/29 จำนวน 1 หลัง

        โรงเรียนจัดภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม มีบรรยากาศที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนมากมาย การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มีระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องทำน้ำเย็นผ่านเครื่องกรองน้ำที่สะอาดบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนมุ่งพัฒนา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และระบบบริการ บริหารการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานต่อไป

     ปัจจุบันมีนายณัฐพล  สุขสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน ลูกจ้าง 2 คน มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 279 คน