กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0909393599
อีเมล์ : krittitee_bert@gmail.com

นายกฤษณะ วงษ์ศรี
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0876661502
อีเมล์ : mondj97@hotmail.com