กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0890326098
อีเมล์ : Samranjit1963@gmail.com

นายวันเฉลิม รูปสูง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0830127262
อีเมล์ : kai_turkey_05@hotmail.com

นายณลงกรณ์ ประสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0982714429
อีเมล์ : nalongkorn0103@gmail.com