กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0890326098
อีเมล์ : Samranjit1963@gmail.com

นายฐาปณัฐ อยู่สงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0632417230