คณะผู้บริหาร

นายณัฐพล สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0861618491

นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดาริกา ปานะโปย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0857584044
อีเมล์ : darika.winsome@gmail.com

นายวาทิต บริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป