พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการวิจัยพัฒนา
2. พัฒนาผู้บริหารและครูปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
3. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
4. จัดการให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการแนะแนว
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริตและรักถิ่นฐานบ้านเกิดบนวิถีประชาธิปไตย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่สู่สากล
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 

เป้าหมาย

          มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก้าวสู่ความเป็นสากลโดยใช้พื้นฐานของวิถีไทย