กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชณัฐศิกานต์ ประสงค์เงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0944877480
อีเมล์ : toontooniie@hotmail.com

นางสาวเกวลิน แสงนุภาพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0838958243
อีเมล์ : kewalin.ff@gmail.com