กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิมา วิรัญจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 09368911990
อีเมล์ : ๋Jaokoysasima@hotmail.com

นางสาววิศวพร ชัยพราหมณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : wissapon.ch@outlook.com