คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร เกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0890326098
อีเมล์ : Samranjit1963@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางปนัดดา ชุมาลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ทองมั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ เพ็งเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนวกิจโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรทัศน์ ทรงเพียรทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประสพโชค นาคประสูตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล สุขสมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา