วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย


ปรัชญา

          ทกาปิ มุตฺตํว สิยา รวิน ทํ       พึงทำตัวเหมือนบัวพ้นน้ำ